Aniliininpunaisia neilikoita

Koulutus tarjoaa keinoja esiintymisjännityksen hallintaan

Moni haluaisi saada lisää varmuutta työelämän esiintymistilanteisiin. Joskus kynnys lähteä kehittämään osaamistaan voi tuntua liian suurelta, jos henkilö kokee epävarmuutta omista esiintymistaidoistaan ja ajattelee, että muut eivät jännitä yhtä paljon. Ammattitaitoinen esiintymistaitojen koulutus tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen, uuden oppimiseen ja varmuuden lisäämiseen turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. 

Esiintymisjännitys on normaalia ja siihen voi vaikuttaa

Suurin osa ihmisistä kokee jonkinlaista kehon ja mielen vireytymistä erilaisissa esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa. Tämä on luonnollista ja kertoo meille muiden ihmisten ja tilanteen merkityksellisyydestä ja tärkeydestä. Tarve yhteyteen ja vuorovaikutukseen ovat perustarpeitamme. Jo pienet vauvat reagoivat vuorovaikutukseen hoitajansa kanssa ja kääntyvät kasvojen suuntaan ennen kuin osaavat sanoa mitään. Samalla lailla meille aikuisille on tärkeää olla yhteydessä muihin ja kokea tulevamme hyväksytyiksi ja kuulua ryhmään niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla. Ilman vuorovaikutusta ja kuulumista osaksi laumaa emme olisi evoluution näkökulmasta selviytyneet hengissä.

Erilaisissa työelämän esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa aktivoituvat nämä evolutiiviset reaktiot ja saatamme kokea vahvaakin vireytymistä kehossamme. Taustalla on usein pelko siitä, että meitä ei jostain syystä hyväksyttäisi ryhmään tai joutuisimme naurunalaisiksi, kun emme selviydykään tai osaakaan jotain asiaa yhtä hyvin kuin haluaisimme tai koemme, että meiltä odotetaan. Aikaisemmat kokemukset, omat ajatukset ja harjoittelun määrä vaikuttavat siihen, millaisia tulkintoja vireytymisestä, omasta kyvykkyydestämme ja muista ihmisistä tilanteessa teemme.  Nämä puolestaan joko vahvistavat tai lieventävät kokemaamme esiintymiseen tai esillä olemiseen liittyvää stressiä ja jännitystä.

Etä- ja hybridityö vaikuttavat esiintymiskokemuksiin

Myös etä- ja hybridityö on asettanut ihmiset uusiin tilanteisiin, joissa esiintymistä, esillä olemista ja osallistumista edellytetään niin etänä teknologian välityksellä, hybridinä etä- ja läsnäolijat huomioiden kuin paikan päällä kasvotusten. Erilaiset esiintymistilanteet edellyttävät erilaisten taitojen kehittämistä ja asioiden huomioimista uusista näkökulmista. Samalla ne saattavat herättää ihmisissä epävarmuutta ja vaikuttaa koetun esiintymisjännityksen määrään.

Osalle on ollut helpotus, että voi osallistua kokouksiin, asiakastapaamisiin ja seminaareihin etänä tai pitää oman puheenvuoronsa, alustuksen tai esityksen teknologian välityksellä. Tällöin on saattanut olla helpompi keskittyä vain kuuntelemaan muita tai kommentoimaan ilman kameraa, esitellä materiaaleja ruudulla tai osallistua yhteiseen keskusteluun chatin kautta kirjoittaen.  Osalle teknologian välityksellä oman puheenvuoron ottaminen ja yhteiseen keskusteluun osallistuminen on tuntunut haasteelliselta, kun muita osallistujia ei näe kokonaan tai ollenkaan kameroiden ollessa pois päältä. Tällöin on saattanut ilmetä vaikeuksia tulkita ihmisten sanatonta viestintää ilmeineen ja eleineen ja toisaalta löytää sopivaa kohtaa omien ajatusten ja ideoiden jakamiseen toisten puheenvuorojen seassa.

Toisaalta myös etänä olemiseen tottuminen on joidenkin kohdalla lisännyt kasvokkaiseen tapaamiseen tai fyysisesti samassa tilassa esityksen pitämiseen liittyvää esiintymisjännitystä aikaisempaa suuremmaksi. Kasvokkaisessa tilanteessa ollaankin kokonaan näkyvissä ja vuorovaikutus voi olla spontaanimpaa kuin teknologian välityksellä. Tällöin ajatus aktiivisesta osallistumisesta keskustelemalla tai yllättävistä kysymyksistä ja niihin reagoimisesta voi aiheuttaa lisäjännitystä. Osa taas on kokenut helpottavaksi palata kasvokkaisiin tapaamisiin ja esiintymisiin ja kokenut keskustelujen käymisen ryhmässä helpommaksi, kun kaikki ovat samassa tilassa.

Esiintymistaitojen koulutus tarjoaa tietoa ja mahdollisuuden kehittää taitoja

Esiintymistaitojen koulutus tarjoaa tutkittua tietoa esiintymistaidoista osana vuorovaikutustaitoja, esiintymisjännityksestä, sen hallinnasta ja kehon luonnollisesta vireytymisestä esiintymistilanteissa. Tieto ja ymmärrys kehon ja mielen yhteydestä ja mahdollisuuksista vaikuttaa kumpaankin lisäävät varmuutta. Tiedon ja erilaisten harjoitusten avulla on mahdollista oppia löytämään itselle sopivia tapoja hallita esiintymisjännitystä, valmistautua esiintymiseen ja rakentaa esitystä. Myös omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen lisäävät varmuutta ja auttavat löytämään omanlaista tapaa esiintyä.

Esiintymiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden harjoitteluun ja henkilökohtaiseen ajatusten työstämiseen turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Riippumatta siitä, onko koulutus ryhmässä tapahtuva vai henkilökohtainen koulutus, osallistujalla on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia kouluttajan kanssa ja saada myös henkilökohtaista palautetta. Ryhmässä tapahtuvassa koulutuksessa osallistujat saavat toisiltaan sekä vertaistukea että -palautetta, mikä tarjoaa monipuolisia näkökulmia aiheeseen ja omaan kehittymiseen.

Ennen harjoittelua on kuitenkin tärkeää, että perusasioita on käyty tutkitun tiedon avulla läpi, jotta ihmisen ymmärrys esiintymistaitoihin liittyvistä asioista kasvaa ja hänelle muodostuu kokemus siitä, että asioihin on mahdollista vaikuttaa. Ei ole tarkoituksenmukaista ja eettistä laittaa esiintymisjännitystä kokevia henkilöitä suoraan esiintymään. Tällaisilla kokemuksilla voidaan saada aikaiseksi paljon inhimillistä kärsimystä ja lisätä esiintymiseen liittyvää jännitystä niiden vähentämisen sijaan. Ensisijaista onkin oman ajattelun tunnistaminen, riittävän ymmärryksen saaminen aiheesta ja keinojen löytyminen esiintymisjännityksen hallintaan.

Harjoittelu turvallisessa ilmapiirissä ja onnistumiset tuovat varmuutta

Esiintymiskoulutuksessa harjoittelussa esiintymisjännityksen osalta edetään pienin askelin, jolloin ihminen kerkeää saamaan onnistumisen kokemuksia ensin pienemmissä harjoituksissa, sitten haastamaan itseään hieman enemmän ja lopulta jopa ylittämään itsensä. Sen sijaan, että esiintymistaitoja lähtisi kartuttamaan suoraan vieraaseen tilanteeseen tai suuremmalle yleisölle, esiintymistaitojen koulutus tarjoaa käytännön lisäksi tutkittua tietoa ja teoreettista ymmärrystä taitojen kehittämiseen ja kokemuksen turvallisesta oppimisympäristöstä.

Erilaiset harjoitukset tarjoavat mahdollisuuden lähestyä esiintymiseen, esiintymistaitoihin, esiintymisjännitykseen ja esiintymisvarmuuteen liittyviä asioita ja niistä herääviä tuntemuksia monista eri näkökulmista ja saada lisää ymmärrystä omille kokemuksille. On myös tärkeää, että kouluttaja toimii sensitiivisesti, avaa harjoitusten tarkoitusta ja merkitystä osallistujille ja että niistä voidaan yhdessä keskustella osallistujien kanssa.

Esiintymistaitojen kehittämisessä keskeistä on omien ajatusten tunnistaminen ja muokkaaminen myönteisempään suuntaan, taitojen kehittäminen harjoittelemalla ja tietoa käytäntöön omakohtaisesti soveltamalla. Tähän ammattitaitoinen esiintymistaitojen koulutus tarjoaa hyvän mahdollisuuden ja on tutkitusti tehokas keino lisätä esiintymisvarmuutta. Myös onnistumisen kokemusten kartuttaminen vahvistaa minäkuvaa ja antaa lisää itseluottamusta erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Näitä onnistumisen kokemuksia saadaan niin koulutuskerroilla, kertojen välissä kuin koulutuksen jälkeen opittuja asioita hyödyntämällä.

Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia esiintyminen sinussa herättävät? Millaiseen esiintymistaitojen koulutukseen haluaisit osallistua?

Scroll to Top