Aurinkoinen talvimaisema, jossa on penkki

Omien arvojen tunnistaminen auttaa muutoksen tekemisessä

Vuoden alku antaa hyvän mahdollisuuden tarkastella, mitä tältä vuodelta haluaa, kaipaa ja toivoo. Rehellinen itsensä kuunteleminen ja omien arvojen tunnistaminen lisäävät hyvinvointia, motivaatiota ja itsetuntemusta, jotka kaikki heijastuvat myös vuorovaikutussuhteisiimme ja siihen miten kohtaamme muita. Asioiden rajaaminen ja olennaiseen keskittyminen helpottuvat, kun itselle tärkeät asiat ja arvot ovat paremmin selvillä.

Kehon ja mielen kuunteleminen

Moni on saattanut tehdä uudelle vuodelle lupauksia, jotka vaihtuvat alkuinnostuksen jälkeen pettymyksen tunteeseen. Joskus syynä on se, että lupausta tehdessä ei ole pohtinut omia arvojaan, todellisia toiveita ja tarpeitaan. Toisinaan lupauksia on voinut tulla tehtyä ulkoisten paineiden tai muutoksenhalun vuoksi miettimättä taustalla olevia syitä. Tällöin monesti sisäinen motivaatio ja aito halu ponnistella kyseisen lupauksen eteen ei ole riittävän vahva, ja lupaus unohtuu tai jää toteuttamatta. Joskus taas tehty muutos on tuonut hetkeksi vaihtelua ja elämä on jatkunut sen jälkeen samana puurtamisena kuin ennenkin.

Pysyvämpien muutosten aikaansaannissa on keskeistä pysähtyä ja kuunnella, miltä kehossa tuntuu ja mielessä liikkuu. Kehon ja mielen yhteys on merkittävä ja siihen liittyy myös sosiaalinen ulottuvuus. Pysähtymällä itsemme äärelle voimme oppia tunnistamaan, miten kehomme ja mielemme reagoi erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, tunteisiin, ajatuksiin, pelkoihin ja toiveisiin. Voimme myös tietoisesti oppia rauhoittamaan kehoamme ja mieltämme erilaisin tekniikoin, harjoituksin tai ihan vain keskittymällä hengittämiseen.

Itsetuntemuksen merkitys

Itsetuntemuksen lisäämisessä auttavat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Mitkä ovat minulle tärkeitä arvoja elämässä?
 • Miten nuo arvot näkyvät elämässäni ja toiminnassani?
 • Mitkä ovat minulle tärkeitä arvoja työssä?
 • Miten arvoni näkyvät työskentelyssäni ja toiminnassani?
 • Millainen esihenkilö tai työkaveri haluan olla?
 • Millaista vuorovaikutusta haluan edistää tiimissäni, työpaikallani tai asiakkaiden kanssa?
 • Mitkä asiat edistävät hyvinvointiani ja jaksamista työssäni?
 • Mitkä ovat vahvuuksiani ja miten hyödynnän niitä työssäni?
 • Mitkä asiat tuottavat minulle iloa, antavat energiaa tai onnistumisen kokemuksia?

Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla tai pyrkiä suuriin muutoksiin, vaan tärkeintä on pysähtyä hetkeksi ja pohtia omien arvojen mukaista toimintaa. Monesti mielemme keksii nopeasti syitä sille, miksi jokin asia ei ole mahdollinen tai mikä voi mennä pieleen, sillä pelkäämme epäonnistua. Rationaalisuuden, arvioinnin ja kriittisyyden sijaan tarvitsemme kuitenkin tilaa myönteisille tunteille, jotta muutos olisi mahdollinen. Unelmilla on valtava vahvistava voima meihin ja ne antavat energiaa ja auttavat näkemään, mitkä asiat meille lopulta ovat tärkeitä. Unelmat vahvistavat itseluottamusta ja toiveikkuutta.  

Itsetuntemus vaikuttaa ihmissuhteisiimme

Itsetuntemus heijastuu kaikkiin ihmissuhteisiimme. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja olemme tietoisia omista arvoistamme ja itselle merkityksellisistä asioista, sitä paremmin pystymme kohtaamaan toisen ja ymmärtämään hänen ajattelevan omalla tavallaan. Omien arvojen tunteminen ja niiden mukainen käyttäytyminen muita kohtaan ovatkin erilaisten taitojen lisäksi osa vuorovaikutusosaamista.

Pienikin muutos ajattelussa ja toiminnassa voi johtaa suurempaan muutokseen niin yksilön kuin tiimin tai koko työyhteisön kannalta. Erityisesti esihenkilöasemassa olevilla henkilöillä on suuri mahdollisuus ja valta vaikuttaa muihin. Myös jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa omalta osaltaan vuorovaikutuksen toimivuuteen ja yhteistyöhön muiden kanssa.

Muutos on aktiivista toimintaa

Keskeistä on tunnistaa, millaista muutosta kaipaa ja miksi tai miten muutos hyödyttää itseä ja muita. Jotta muutosta voi tapahtua, tarvitaan asian tiedostamista, tiedon ja ymmärryksen lisäämistä, omien arvojen tunnistamista ja sisäistä motivaatiota muutokseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi:

 • koulutuksiin tai valmennuksiin osallistumalla
 • luentoja tai puheenvuoroja kuuntelemalla
 • kirjoja lukemalla
 • webinaarien, podcastien tai blogikirjoitusten avulla
 • havainnoimalla omaa ja muiden käyttäytymistä
 • keskustelujen kautta esimerkiksi oman esihenkilön, kollegan tai tiimin kanssa
 • opiskelemalla
 • saadun palautteen avulla.

Muutokseen tarvitaan sopivan kokoisia motivoivia osatavoitteita ja konkreettista tekemistä, jotka palkitsevat ja vievät eteenpäin, tukea ja kannustusta ja onnistumisten huomaamista. Lisäksi vaaditaan omien ajatusten ja uskomusten työstämistä ja taitojen harjoittelua, jotka voivat tuntua työläiltä ja vaatia ponnistelua odotettua enemmän. Muutos ei tapahdu itsekseen, joten siksi on myös tärkeä oppia tunnistamaan, milloin tekisi mieli luovuttaa ja mikä auttaa jaksamaan.

Muut ihmiset tukena muutoksessa

Muutoksessa apuna voi olla ulkopuolinen valmentaja, oma tiimi, esihenkilö, omat läheiset, ystävät tai vaikkapa työnohjaaja tai mentori. Edistymistä voi myös todentaa esimerkiksi omien havaintojen, ajatusten ja tuntemusten kirjoittamisella, saadun palautteen avulla tai konkreettisten tekemisten kirjaamisella kalenteriin tai muualle näkyviin.

Muutoksessa auttaa päämäärä tai suurempi tavoite, jolla on henkilölle itselle merkitys ja tunneyhteys ja joka kytkeytyy arvoihin ja identiteettiin. ”Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä?” ja ”Kuka minä olen ja millainen haluan olla?” -kysymykset voivat avata mahdollisuuksia muutokseen. Tässä avainasemassa on itsensä kuunteleminen ja rehellisyys itseä kohtaan. Tärkeää on myös löytää joku sellainen luotettava henkilö, jonka kanssa voi ajatuksia jakaa ja pohtia tai yhteisö, jossa muut jakavat samoja arvoja ja kannustavat.

Meistä jokainen kaipaa ja tarvitsee muita ihmisiä lähelleen ja silloin, kun muutokset jotenkin kytkeytyvät toisiin ihmisiin ja yhteiseen hyvään, niillä on suurempi todennäköisyys toteutua. Jokin asia, mikä muistuttaa muutoksen merkityksellisyydestä ja edistymisestä, lisää motivaatiota ja lisää todennäköisyyttä muutoksen pysyvyydestä.

Mitkä asiat ovat sinulle merkityksellisiä ja tärkeitä? Miten ne näkyvät ajattelussasi ja toiminnassasi muiden kanssa?

Scroll to Top