Puita, joissa on syksyn väriloistoa

Mitä hyötyä on työelämän esiintymistaidoista?

Olet menossa asiakastapaamiseen, osallistumassa palaveriin tai yhteiseen keskusteluun, pitämässä alustuksen tai seminaariesitelmän, kertomassa toimintasuunnitelmasta ja tavoitteista tiimille tai työyhteisölle, työhaastattelussa tai edustamassa organisaatiotasi tilaisuudessa. Kaikissa näissä tilanteissa edellytetään erilaisia esiintymistaitoja ja vuorovaikutusosaamista, joita jokainen voi kehittää.

Työelämän esiintymistaidot

Usein esiintymistaidot mielletään ensisijaisesti yksilösuoritukseksi, jossa henkilö esiintyy yleisölle esimerkiksi pitämällä PowerPoint-esityksen tai puheen ja häntä arvioidaan suorituksen perusteella. Tämä on yksi osa esiintymistaitoja ja sillä on oma tarkoituksensa taitojen kehittämisessä, mutta useasti se lisää painetta yksilölle onnistua suorituksessa.

Yksilösuorituksen sijaan esiintyminen voidaan kuitenkin nähdä entistä enemmän yhteisenä vuorovaikutustilanteena, jossa jokaisella tilanteeseen osallistujalla on oma vastuunsa esiintymistilanteen onnistumisesta. Tällöin voidaan ajatella, että esiintymistilanteessa kaikki osapuolet vaikuttavat toisiinsa jollakin tavalla niin sanallisesti kuin sanattomasti, pyrkivät kuuntelemaan aktiivisesti toisiaan ja ymmärtämään toisen näkökulmaa asiaan. Esiintymistilanteen onnistumista voitaisiinkin arvioida sen mukaan, miten toisia kuunnellaan, millaisia oivalluksia syntyy ja millaisia yhteisiä merkityksiä pystytään luomaan asioista ja toimintatavoista.

Työelämässä esiintymistaidot voivat olla esiintymistä, esillä olemista tai osallistumista:

 • palavereissa
 • myyntitehtävissä
 • asiakastapaamisissa
 • esihenkilönä
 • erilaisissa neuvotteluissa
 • seminaareissa
 • edustustilanteissa
 • asiakaspalvelutehtävissä
 • markkinoinnissa tai
 • tiimin sisäisessä yhteistyössä

Esiintymistilanteet voivat olla kasvokkaisia kohtaamisia tai etätapaamisia työkavereiden, kollegojen, asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Esiintymistaitojen hyödyt

Esiintymistaidot mahdollistavat:

 • omien ajatusten, ideoiden ja kehitysehdotusten esiin tuomisen tiimissä tai työyhteisössä
 • yhteisten keskustelujen herättämisen ja niihin osallistumisen
 • vaikuttamisen muihin, itselle tärkeisiin asioihin ja päätöksentekoon
 • ymmärryksen lisäämisen ja oivalluksia
 • onnistuneemman myyntityön ja asiakaspalvelukokemuksen
 • yhteistyön kehittämisen
 • paremman johtamisen ja esihenkilötyön tai
 • vaikkapa hakemisen uudenlaiseen työtehtävään tai uuteen työpaikkaan

Esiintymistaitoja kehittämällä voimme lisätä omaa varmuutta ja saada selkeyttä omaan tapaamme viestiä ja olla vuorovaikutuksessa erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Kun henkilö on oppinut tunnistamaan omat vahvuutensa ja miten niitä voi hyödyntää, hän pystyy myös tarkastelemaan laajemmin muiden ihmisten vahvuuksia ja erilaisia tapoja lähestyä asioita. Tällöin viestinnän ja vuorovaikutuksen mukauttaminen tilanteeseen sopivalla tavalla palvelee kaikkia osapuolia.

Esiintymistaitojen kehittämisen hyötyä voidaan tarkastella myös työn tehokkuuden ja myynnin kannalta. Esimerkiksi selkeä esiintyminen ja jäsennellyt perustelut edesauttavat yhteiseen päätöksentekoon osallistumista ja vaikuttamista siihen, mihin tiimissä tai työyhteisössä käytetään aikaa. Myyntitilanteessa selkeys ja asiakkaan kuunteleminen vahvistavat asiakastyytyväisyyttä ja lisäävät asiakkaan kiinnostusta ostaa tuotetta tai palvelua.

Hyötylaskuri

Voit arvioida laskurilla esiintymis- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämisen rahallista hyötyä.

Laskurin kuvake, jossa on eripituisia pystyviivoja

Esiintymistaidot osana vuorovaikutusosaamista

Jokainen voi tulla paremmaksi esiintyjäksi ja harjoitella esiintymistaitoja. Ne ovat taitoja, jotka linkittyvät meidän ajatteluumme, arvoihimme ja valintoihimme ja laajemmin vuorovaikutusosaamiseen. Esiintymistaidot liittyvät myös kykyyn olla läsnä ja kuunnella muita. Taitava esiintyjä huomioi ja kunnioittaa muita. Jo miettiessään ja valmistellessaan esitystä tai puheenvuoroaan henkilö miettii, mikä on tavoite ja miten nämä asiat tai esiin tuodut näkökulmat palvelevat kokonaisuutta.

 • Mikä on tämän esityksen tai puheenvuoron tarkoitus?
 • Millaisia arvovalintoja teen, miten rajaan aiheen ja millaisia näkökulmia tuon esiin ja millä perusteella?
 • Keille viestin ja miten toivon vaikuttavani heihin?
 • Millaista vuorovaikutusta, toimintaa tai muutosta haluan saada aikaiseksi?

Kyky olla läsnä ja kuunnella

Esiintymistilanteessa kyky olla läsnä ja kuunnella muita mahdollistavat tilanteessa joustamisen, reagoimisen esille nousseisiin aiheisiin ja yhteiseen keskusteluun. Esiintymisvarmuus on luottamusta omiin kykyihin, läsnä olemista ja kokemus riittävyydestä omana itsenä muiden kanssa tilanteesta riippumatta. Esiintymisvarmuus on myös luottamusta muihin ja keskinäiseen vuorovaikutukseen, sillä tällöin on mahdollisuus vuoropuheluun, yhteisiin oivalluksiin ja siihen, että syntyy jotain vaikuttavaa.

Millainen esiintyminen puhuttelee sinua? Entä millaisia esiintymistaitoja itse arvostat ja haluaisit kehittää?

Scroll to Top