Aurinkoinen talvimaisema

Miksi esihenkilön kannattaa kehittää vuorovaikutusosaamistaan?

Johtaminen on vuorovaikutusta ja vuorovaikutusosaamista. Jokainen kohtaaminen esihenkilönä on merkityksellinen ja kertoo meistä ihmisinä asioita ja arvoja enemmän kuin välttämättä tajuammekaan. Vuorovaikutusosaamista on mahdollista kehittää ja sitä kautta kehittyä myös esihenkilönä. Tästä syystä jokaisen esihenkilönä toimivan olisi tärkeää ymmärtää laajemmin vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitys omassa työssään ihmisten kanssa.

Luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa

Vuorovaikutus on aktiivista läsnäoloa, kuuntelemista, kiinnostuksen osoittamista ja osallistumista keskusteluun.

Vuorovaikutuksen avulla esihenkilö:

  • rakentaa luottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vuorovaikutussuhteita niin yksittäisiin henkilöihin, tiimiinsä kuin jopa koko organisaation tasolla
  • luo psykologista turvallisuutta ja vahvistaa sisäistä keskustelukulttuuria
  • välittää omia ja organisaation arvoja
  • näyttää esimerkkiä niin tavassa käyttäytyä muita kohtaan kuin tavassa tehdä töitä
  • osoittaa kiinnostusta, välittämistä ja vastuunkantoa
  • osallistaa muita yhteiseen keskusteluun ja päätöksentekoon
  • osoittaa rohkeutta seistä päätösten takana ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen
  • rohkaisee ja kannustaa
  • ottaa asioita puheeksi ja nostaa epäkohtia esiin eettisellä tavalla
  • viestii yhteisistä tavoitteista ja päämääristä selkeästi ja motivoivasti

Pohjimmiltaan johtaminen perustuu esihenkilön ja työntekijöiden välisiin kohtaamisiin, jossa luodaan yhteisiä merkityksiä asioille ja pyritään ymmärtämään toista. Tämä voi tapahtua myös teknologiavälitteisesti. Jokainen kohtaaminen rakentaa vuorovaikutussuhdetta, jonka avulla saamme tietoa toisistamme, mutta myös työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista. Mitä enemmän ja läheisemmin olemme tekemisissä toistemme kanssa, sitä enemmän jaamme tietoa, vahvistamme luottamusta ja vaikutamme toisiimme niin tietoisesti kuin tiedostamatta.

Toimiva vuorovaikutus lisää työhyvinvointia ja tuloksellisuutta

Toimiva vuorovaikutus niin esihenkilön ja työntekijöiden kuin tiimin kesken parantaa työssä viihtymistä ja työhyvinvointia, tiimiin ja työyhteisöön sitoutumista, menestystä ja tuloksellisuutta ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kokemus nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta ja ryhmään kuulumisesta ovat meidän perustarpeitamme, joita vuorovaikutuksen avulla voimme täyttää.

Eettiset periaatteet johtamisessa

Johtamisessa korostuu myös eettinen puoli, sillä vuorovaikutuksessa on aina mukana valtaa. Esihenkilöllä on jo asemansa vuoksi valmiiksi enemmän valtaa kuin työntekijöillä. Tästä syystä on tärkeä osata tarkastella omia vuorovaikutuseettisiä periaatteitaan ja sitä, miten ne toteutuvat vuorovaikutuksessa suhteessa työntekijöihin ja tiimin jäseniin. Keskeistä esihenkilönä on tunnistaa omia arvojaan ja sitä, miten ja mihin esihenkilöasemassa valtaansa vuorovaikutuksessa käyttää. Miten käyttäydyn ja viestin, vaikutan, perustelen ja osallistan muita?

Esihenkilönä keskeistä on myös pystyä tunnistamaan omien arvojen ja organisaation arvojen yhteensopivuus ja omaa jaksamista tukevia asioita, jotta esihenkilö voi aidosti toimia arvojensa mukaisesti ja jaksaa tehdä työtänsä. Arvoristiriita edellyttää esihenkilöltä eettistä pohdintaa ja rohkeutta puuttua tilanteeseen. Jo asian tunnistaminen, sanoittaminen ja pienet muutokset voivat vaikuttaa suuresti. Mitkä asiat edistävät työskentelyäni esihenkilönä? Millaista tukea minä tarvitsen pystyäkseni toimimaan esihenkilönä muille?

Useasti esihenkilönä toimiva voi kuitenkin kokea olevansa eri suunnasta tulevien tavoitteiden ja toiveiden ristitulessa ja kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa voi tuntua pieneltä, ja jopa olla sitä. Tästä syystä erityisesti ylimmän johdon tuki ja ymmärrys korostuu, sillä voimme vuorovaikutuksen avulla ylläpitää ja muuttaa jopa rakenteellisia asioita. Ilman avointa keskustelua ei haitallisista rakenteista tai vaikkapa kilpailua suosivasta sisäisestä kulttuurista välttämättä olla edes tietoisia.

Esihenkilön vuorovaikutusosaamisen kehittäminen

Esihenkilö tarvitsee työssään monipuolista vuorovaikutusosaamista. Se on taitoja, tietoja ja laajempaa ymmärrystä vuorovaikutuksen ominaispiirteistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä johtamisessa ja johtajan ja työntekijän välisessä vuorovaikutussuhteessa. Vuorovaikutusosaaminen on lisäksi esihenkilönä omien asenteiden, motivaation ja tunteiden tunnistamista ja sanoittamista ja vuorovaikutuksen eettisten periaatteiden mukaista toimintaa johtajana. Sen sijaan, että tulkitsemme ja perustelemme toimintaa ja käyttäytymistä persoonallisuuden piirteiden tai yksilön ominaisuuksien kautta, voimme kehittää osaamistamme eri tilanteisiin ja ihmisten kohtaamiseen.

Jokaisella johtajana toimivalla on vastuu oman osaamisen kehittämisestä. Mitä paremmin ymmärrämme vuorovaikutuksen merkityksen ja mahdollisuutemme vaikuttaa siihen, sitä paremmin pystymme luomaan hyvinvoivia ja inhimillisiä työyhteisöjä ja työelämää. Inhimilliset kohtaamiset ja luottamus eivät synny itsekseen, vaan ne edellyttävät toimivaa ja onnistunutta vuorovaikutusta.

Millaisia arvoja sinä haluat välittää esihenkilönä? Millaista vuorovaikutusta sinä arvostat ja haluat edistää?

Scroll to Top